Vedtægter for foreningen.

 

                                   

 

KATEMPRIS

Katabaro English Medium Primary School

 

 

ÿNyheder     

 

ÿVedtægter 

 

ÿMedlemsinfo 

 

ÿKontakt os  

ÿSSK´s start  

ÿGalleri  

 

 

Vedtægter

 

for

 

Foreningen til støtte for skoleprojektet     

 

KATEMPRIS

 

Katabaro English Medium Primary School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter gældende for Foreningen til støtte for Katabaro English Medium Primary School

 

 § 1 Navn og hjemsted

 Foreningens navn er Foreningen til støtte for Katabaro English Medium Primary School. Herefter kaldt for KATEMPRIS.

 Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune

 § 2 Formål

Foreningen er dansk og almenvelgørende og med det formål at yde støtte til KATEMPIS-skoleprojekt i Kayanga, Tanzania, så skolen får mulighed for at opfylde egne visioner og udvikle de pædagogiske principper, som skolen bygger på.

Foreningens formål søges tilvejebragt ved at

 • Yde økonomisk støtte via medlemskontingent, fonde, arrangementer og anden indsamling
 • Give støtte til udvikling og gennemførelse af de visioner og pædagogiske principper projektet bygger på
 • Give økonomisk svagt stillede børn mulighed for at modtage undervisning

 Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale og elever.

 § 3 Medlemmer

Støtteforeningen er upolitisk, og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem. Medlemskab kan tegnes i en af følgende kategorier:

a)    Enkeltperson

b)    Husstand

c)    Forening

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet løber for et år ad gangen og ophører først, når medlemmet skriftligt melder sig ud senest ved udgangen af et kalenderår.

Al kommunikation foregår elektronisk via hjemmeside, mail eller telefon.

 § 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 •  1.    Valg af dirigent

 •  2.    Formandens beretning til godkendelse.

 •  3.    Kassererens beretning og godkendelse af regnskabet

 •  4.    Fastsættelse af kontingent på baggrund af regnskab og foreløbigt forslag til budget

 •  5.    Behandling af indkomne forslag

 •  6.    Valg af bestyrelse samt suppleant

 •  7.    Valg af revisor samt suppleant

 •  8.    Eventuelt 

Generalforsamlingen indkaldes senest 3 uger før afholdelse inkl. dagsorden og alle relevante bilag.

Forslag på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der skal sikre, at der træffes gyldige beslutninger.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, dog bortset fra § 11.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.

Hvert medlem har 1 stemme. Der kan afgives stemme pr. fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. fremmødt medlem.

Referat fra generalforsamlingen tages som beslutningsreferat.

§ 5 Eksraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal af bestyrelsen ønsker det eller mindst 1/3 af medlemmerne, der fremsætter skriftligt begrundet ønske om det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

§ 6 Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt en suppleant.

Bestyrelsen har ansvar for at lede foreningen i overensstemmelse med de gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt de medlemmer, der har givet tilsagn om at opstille. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og forretningsudvalg senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Forretningsudvalget består af formanden og mindst 1 medlem ud over formanden.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige år.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal.

Bestyrelsen afholder mindst 3 møder årligt med dagsorden udsendt senest 8 dage før mødet.

Forslag til dagsorden skal være modtaget af formanden senest 14 dage før mødet.

Møderne kan, hvis det er relevant, afholdes elektronisk.

Uopsættelige beslutninger træffes af forretningsudvalget. Beslutningen vedtages endeligt på næste bestyrelsesmøde.

Det kommende års endelige budget vedtages på kalenderårets sidste møde.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent som vedtages på generalforsamlingen.

Kontingent for pågældende kalenderår indbetales hvert år inden udgangen af jan.

Foreningens økonomiske midler søges fortrinsvis tilvejebragt på følgende måder:

1.    Ved det nævnte kontingent

2.    Ved henvendelse til firmaer og fonde

3.    Ved frivillig støtte til foreningen

4.    Ved specielle indsamlinger

5.    Ved særlige arrangementer på landsplan såvel som på lokal basis

Foreningens midler forvaltes af den siddende bestyrelse. Regnskabet føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister og liste over bidragydere.

Revisoren forsyner regnskabet med en revisionspåtegning.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 8 Tegningsregler

Tegningsberettigede er forretningsudvalget.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

§ 10 Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§ 11 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, stemmer for opløsningen.

Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler KATEMPRIS

Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 9. februar 2013.

 

 

Kirsten Hansen

Dirigentens underskrift